چاپ
بازدید: 3960

سوال: در صورتیکه در شرکت سهامی خاص مدت مدیریت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل منتفی شده باشد و پس از انقضای مدت مدیر عامل و هیئت مدیره جدید تعیین نشده باشد و حکم انحلال و یا ورشکستگی نیز صادر نشده باشد و چنانچه شخصی از شرکت طلبی داشته باشد و بخواهد علیه شرکت مزبور اقامه دعوی نماید خوانده این دعوی چه کسی می باشد به عبارت دیگر دعوی باید به طرفیت چه کسی اقامه شود ؟

نظریه: نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت متمایز و مستقل از شخصیت مدیران و سهام داران آن است، شخصی که از شرکت طلب دارد برای مطالبه آن باید علیه شرکت طرح دعوی نماید. اما از آنجایی که به موجب مواد 125 و 142 قانون تجارت میدان نماینده قانونی آن می باشند، خواهان حسب مورد باید نام و مشخصات مدیر عامل یا هیئت مدیره را به عنوان نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی در دادخواست قید نماید. اضافه میشود خاتمه مدت ماموریت مدیران شرکت موثر در مقام نیست و ماده 136 قانون تجارت در این مورد صریحا تعیین تکلیف نموده است.